Pla de Subvencions per rehabilitar el teu habitatge el 2022

Cada any, amb l’arribada del fred, s’obre la convocatòria d’ajuts i subvencions per a la millora dels habitatges i la seva habitabilitat, sempre amb l’ull posat a la sostenibilitat i la millora de l’eficiència energètica.

El 5 d’octubre es va publicar al BOE, el Real Decreto 853/2021, amb l’objectiu d’apostar per la millora energètica o la implantació de noves formes de subministrament amb energies renovables mitjançant la reforma dels edificis.

En què consisteix el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya és un programa d’ajuts del Govern que es troba dins del marc de transició ecològica i que té com a objectiu principal contribuir a la reforma i la millora d’edificis, la rehabilitació residencial i la construcció d’habitatge social, especialment després d’aquesta crisi derivada de la COVID 19 i els impactes econòmics que ha comportat des del març del 2020.

A la convocatòria de 2021 podem trobar programes i/o subvencions com les següents:

  • Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.
  • Programa de suport a les oficines de rehabilitació.
  • Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici.
  • Programa d’ajuda a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges.
  • Programa d’ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.
  • Programa d’ajuda a la construcció d’habitatges de lloguer social a edificis energèticament eficients.

Programa d’ajuda a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

El tema que més ens ocupa i que en podem formar part des de Tancaments.cat és la rehabilitació d’habitatges en clau d’eficiència energètica. L’objectiu d’aquest programa és finançar les obres de millora de l’eficiència energètica a habitatges, tant unifamiliars com aquells que pertanyin a edificis plurifamiliars.

Aquest 2021, a diferència d’altres anys, el Consorci de la Vivenda de Barcelona presenta una novetat: els ajuts es concedeixen per concurrència competitiva. En aquest procediment, es tenen en compte uns criteris específics i satorga una puntuació concreta en funció de lactuació que es duu a terme. Les sol·licituds dels ajuts s’ordenaran a partir de la puntuació obtinguda i s’admetran fins a esgotar el pressupost destinat a aquesta convocatòria. 

rehabilitación de viviendas

Qui pot ser sol·licitant del programa d’ajuts?

Podran sol·licitar l’ajuda i, en conseqüència, beneficiar-se’n els perfils següents:

  • Els propietaris, usufructuaris o arrendataris d’habitatges, ja siguin persones físiques o tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.
  • Les administracions públiques i els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades, íntegrament o majoritàriament, per les administracions públiques propietàries dels immobles.

Així mateix, per poder optar a lajuda daquest programa, els habitatges sol· licitants han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris en el moment de sol· licitar lajuda. Es pot acreditar mitjançant certificació o volant d’empadronament.
Quant al cobrament de l’ajuda, els destinataris de les ajudes podran cedir-lo a lagent o gestor de la rehabilitació. A més, els destinataris o, si no n’hi ha, l’agent o gestor de la rehabilitació, destinarà l’import íntegre de l’ajut al pagament de les actuacions corresponents, tal com ho indica el Reial decret.

Quin és limport de les ajudes?

Primer, hem de tenir en compte que el cost mínim de lactuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge. Pel que fa a la subvenció, l’import serà del 40 % del cost de lactuació, amb un límit de 3.000 €.

Nota: No es consideren costos subvencionables els corresponents a llicències, taxes, impostos o tributs. Això no obstant, l’IVA o l’impost indirecte equivalent poden ser considerats elegibles sempre que no puguin ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial. (Informació extreta del BOE, Reial Decret 853/2021)

Si necessites sol·licitar més informació contacta directament amb el Consorci de l’Habitatge de Barcelona o fes-nos a nosaltres la teva consulta, els nostres especialistes intentaran donar-te l’assessorament i la informació que necessites.

Compartir l'article:
Altres artícles